2.1 Ondernemend Leren

Bij Ondernemend Leren gaat het in de kern om het ontwikkelen van een ondernemende mindset/levenshouding en het vertonen van het hierbij horende gedrag. Het is zinvol om in dit verband te kijken naar de 21’st Century Skills. Hieronder een aantal links die in dit verband zinvol zijn om te bekijken.

model_21st_century_skills_Kennisnet

Kennisnet heeft hier een mooie visie op. Bovenstaand model staat centraal in hun aanpak en deze wordt toegelicht in de volgende link.

Het belang van 21’st Century Skills wordt breed erkend. Maar voor veel scholen/docenten is het niet goed duidelijk hoe men dit toe kan passen in de praktijk  De SLO heeft hier in 2014 onderzoek naar gedaan. Hier een deel van de resultaten:

“SLO heeft in het najaar van 2014 door middel van een vragenlijst onder ruim 1600 leraren po en onderbouw vo onderzoek gedaan naar de bekendheid van de vaardigheden bij leraren en het belang dat zij aan deze vaardigheden hechten. Uit het onderzoek bleek onder andere dat leraren in po en onderbouw vo bekend zijn met de 21e eeuwse vaardigheden en het belangrijk vinden er bewust aandacht aan te besteden. Ook deed SLO onderzoek naar de manier waarop de 21e eeuwse vaardigheden zijn beschreven in het beoogde curriculum. Daartoe werden de kerndoelen en de referentieniveaus voor po en onderbouw vo onderzocht. De conclusie van deze analyse was dat het huidige curriculum scholen en leraren weliswaar de ruimte biedt een schooleigen invulling te geven aan de vaardigheden, maar weinig richting en stimulans verschaft. In de kerndoelen en referentieniveaus komen de vaardigheden weinig expliciet voor, en in de reguliere methodes weinig substantieel en systematisch.”

De quick scan van SLO voor leraren en voor schoolleiders biedt helaas weinig meerwaarde als het gaat om hen te helpen inzicht te geven in de wijze waarin ze 21’st Century Skills (kunnen) toepassen.

Het belang van het ontwikkelen van deze competenties voor het onderwijs staat beschreven in de white paper van Frank van den Oetelaar. Klik op de link, lees het stuk en ga aan de slag met de eerste opdracht.

Back to Top