2. Ondernemend Leren of Leren Ondernemen

In dit deel starten we met het lezen van een onderdeel van het onderzoek van SEO/Intomart uit 1996 (Start-, slaag- en faal kansen van hoger opgeleide startende ondernemers). Bijna 20 jaar geleden was het belang van Ondernemerschap in het Onderwijs al duidelijk!

De respondenten werd …. ook gevraagd naar de invloed van het reguliere onderwijs, en dan blijkt met name de jonge generatie in overgrote meerderheid van mening dat de school onvoldoende zijn best heeft gedaan hen een ondernemende houding bij te brengen. Dit tekort scoort veel hoger dan andere wensen ten aanzien van het reguliere onderwijs die meer met het praktische metier van de ondernemer gelieerd lijken te zijn: boekhouden, leidinggeven, marketing, enzovoort. Dit is een interessante observatie. Ten eerste omdat veel onderwijs dat wil aansluiten op de arbeidsmarkt juist streeft zo precies mogelijk te voldoen aan de eisen van bestaande banen. Ten tweede omdat het niet zo moeilijk lijkt binnen tal van vakken de accenten in het onderwijs te verschuiven van kennisvergaring door reproductie naar kennisvergaring door ontdekken, initiatieven nemen, verantwoordelijkheid nemen, enzovoort. Om het onderwijs wat ondernemender te maken is het echt niet nodig dat we de ondernemers zelf voor de klas gaan zetten.

Er zijn veel definities van ondernemerschap. Zoals hiervoor aangegeven gebruiken wij de definitie van de EU: het vermogen om ideeën om te kunnen zetten in daden. In lijn hiermee is er een belangrijk basisonderscheid tussen:

  1. Ondernemend Leren: hier gaat het vooral om het ontwikkelen van een ondernemende houding & gedrag bij de leerling/student. Dit is van belang voor alle docenten/vakken.Als je dit wat breder trekt dan kom je uit bij 21’st century skills (focus in het Nederlandse onderwijs ligt op 8 competenties: Creativiteit, Kritisch denken, Probleemoplosvaardigheden, Communiceren, Samenwerken, Digitale geletterdheid, Sociale en culturele vaardigheden, Zelfregulering). Via bijgaande link een eerste introductie op dit thema en het belang van deze competenties voor het onderwijs.
  2. Leren Ondernemen: hier gaat het met name om het ontwikkelen van specifieke kennis & kunde bij de leerling/student. Dit is met name van belang voor docenten/vakken op het gebied van economie/handel/maatschappijleer e.d. Via bijgaande link wordt het belang hiervan aangegeven door de Onderwijsraad. Als je dit wat breder trekt dan zijn er nog veel meer vakken die hier direct of indirect mee verbonden zijn. Voorbeelden hiervan zijn marketing, sales, HRM, boekhouden etc

 

U dient een keuze te maken uit deze twee invalshoeken. Wat is voor u relevant? Bent u docent op het gebied van economie/handel/maatschappijleer e.d.? Dan heeft u de keuze, maar waarschijnlijk ligt dan de focus op Leren Ondernemen. Bent u werkzaam op andere gebieden? Dan kan de focus verschuiven naar Ondernemend Leren.

Op welk(e) gebied(en) wilt u zich verdiepen / lessen ontwikkelen / projecten opstarten? We gaan beide onderdelen wat nader verkennen.

 


Back to Top